ORARI.png
 
 

LUNEDI

8:00 • 9:15

Ashtanga

10:00 • 11:15

/

11:30 • 12:15

Free Meditation

17:00 • 18:15

/

18:30 • 19:45

Hatha Raja

20:00 • 21:00

Prana Nidra

MARTEDI

8:00 • 9:15

Hatha Raja

10:00 • 11:00

Yoga Ristorativo

11:30 • 12:15

Free Meditation

17:00 • 18:15

/

18:30 • 19:45

Hatha Raja

20:00 • 21:00

Yoga Wheel

MERCOLEDI

8:00 • 9:15

Hatha Raja

10:00 • 11:00

Yoga Wheel

11:30 • 12:15

Free Meditation

17:00 • 18:15

/

18:30 • 19:45

Hatha Raja

20:00 • 21:00

Yoga Ristorativo

GIOVEDI

8:00 • 9:15

Hatha Raja

10:00 • 11:00

Yoga Ristorativo

11:30 • 12:15

Free Meditation

17:00 • 18:15

/

18:30 • 19:45

Hatha Raja

20:00 • 21:00

Yoga Wheel

VENERDI

8:00 • 9:15

Ashtanga

10:00 • 11:15

Hatha Raja

11:30 • 12:15

Free Meditation

17:00 • 18:15

/

18:30 • 19:45

/

20:00 • 21:00

Prana Nidra

SABATO

11:00 • 13:00

Maha Sadhana